Filmipr.com - Worldnewspr.com -Sakshatkar.com - Sakshatkar.org

Hindi film *WOH JO THA EK MESSIAH MAULANA AZAD* Poster and Trailer Launch

 Star cast - Linesh Fanse (Maulana Azad), Sirali (Zulekha Bagum), Sudhir Joglekar, Arti Gupte, Dr.Rajendra Sanjay, Arvind Vekariya, Sharad Shah, K T Menghani, Chetan Thakkar , Sunil Balwant , Maahi Singh , Sunil Shinde , Pawan Mishra , Prem Singh Kaintura, Munna Sharma , Chand Ansari , Shail Raut , Marmik Gupta and journalist turned actor Virendra Mishra

No comments:

Post a Comment